Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

Хэл: Melpa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.