Wik Inangan Kan-Kanam God.antama

Хэл: Wik-Mungkan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved